حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون

مجموع تصاویر حرف C لگو و آیکون

حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون

به‌طور معمول C,c برابر حرف / چ / در الف‌بای پارسی است. مانند: چَنگ. /Cang/

البته گروهی آن را به صورت Ch معادل حرف / چ / در الف‌ب یِ فارسی گرفته‌اند. هم‌چون: چَنگ. /Chang/

و باز شکل دیگر نوشتن چ در «دبیره پارسی لاتین» به صورت Č می‌باشد. همانند: چَنگ. /Čang/

الفبای زبان لاتین (انگلیسی: Latin alphabet‎) الفبای مورد استفاده برای نوشتن زبان لاتین است که به صورت خط لاتین استفاده می‌شود.

س حرف پانزدهم در الفبای فارسی (سین)، حرف دوازدهم در الفبای عربی (سین) و پانزدهمین حرف از حروف (سمخ ס) الفبای عبری است.

حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون

حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون

حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون

حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون

حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون حرف C طراحی شده برای لگو و آیکون

C سومین حرف از حروف الفبای لاتین است. نام انگلیسی آن سی است.

منبع توضیحات متن از ویکی پدیا فارسی

مطالعه بیشتر