عکس پروفایل دخترانه خوشحال عشق و حال

عکس پروفایل دخترانه خوشحال عشق و حال

عکس پروفایل دخترانه خوشحال عشق و حال

دختر (در گذشته دخت) فرزند مونث انسان است. واژه دختر در مقابل واژه پسر قرار می‌گیرد و بیشتر به زنان خردسال و جوان گفته ‌می‌شود. در فارسی به «انسان مؤنث» تا زمانی که ازدواج نکرده باشد دختر گفته می‌شود و بعد از ازدواج به او زن می‌گویند.

دختر ممکن است در یکی از این معانی به‌کار رود:

 

زن خردسال

زن جوان

دوشیزه (زن ازدواج نکرده)

زن باکره: زنی که تاکنون هیچ نوع ارتباط جنسی با شخص دیگری نداشته‌است.

دخت (فرزند مؤنث): دختر گاهی در اشاره به رابطه فرزندی یک موجود مؤنث با پدر و مادرش استفاده می‌شود. کلمه دختر در این معنا بدون توجه به سن و سال و وضعیت زناشویی او و در معنی “دخت” (مانند شهدخت) به‌کار می‌رود.

مطالعه بیشتر