ماجرای قتل آقامحمدخان قاجار

ماجرای قتل آقامحمدخان قاجار

” آقامحمدخان قاجار ” در دومین حمله خود در ۱۹خرداد ۱۱۷۶ بدون کوچکترین مانعی وارد قلعه شوشی در قراباغ شد. و در عمارت “محمدحسن آقا” پسر حاکم قراباغ مستقر شد. او دقیقا نه روز پس از  اقامت در قلعه مذور نیز کشته شد.

ماجرای قتل آقامحمدخان قاجار


ماجرای قتل آقامحمدخان قاجار


عبدالله مستوفی علت کشته شدن آقامحمدخان قاجار را “مقدارى خربزه” ذکرمیکند:

«در ایام محاصره شوشا مقدارى خربزه براى شاه آورده بودند. که تحویل آبدار خود نموده و امر داده بود که هر وعده مثلا نصف یکدانه از آنها را که یک ظرف میشود در سفره غذاى او بگذارند. خربزه‌ها زودتر از حسابى که شاه داشته است تمام می‌شود. شاه تاریخ روز آوردن خربزه‌ها و اینکه چند دانه آن به مصرف رسیده و چند دانه آن باید باقى باشد دقیقا تعیین می‌کند. و از آبدار باقى مانده را مطالبه می‌نماید.

آبدار هم نجات را در حقیقت‌گوئى میپندارد. و اعتراف میکند که با دو نفر از پیش‌خدمت‌ها آنها را خورده‌اند. شاه براى همین جرم، امر بکشتن هر سه نفر می‌دهد.[اما] بعد از آنکه بخاطر او می‌آورند که شب جمعه است، اعدام آن‌ها را به صبح شنبه محول می‌نماید. و چون محکومین به تجربه می‌دانستند که حکم شاه استیناف‌پذیر نیست، شب شنبه سه نفرى وارد اطاق خواب او شده کارش را می‌سازند. و جواهرهاى سلطنتى را برداشته فرار می‌کنند».

 

این روایت از قتل آقامحمدخان قاجار زیاد منطقی به نظر نمی‌رسد. به ویژه که با توجه به تاریخ قتل آقامحمدخان (خرداد ماه) وجود خربزه یا هندوانه در آب و هوای آذربایجان در این فصل نامعقول به نظر می‌رسد.

نویسندگان “تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه” نیز کم و بیش همین مطالب را در مورد ماجرای قتل آقامحمدخان قاجار تکرار میکنند.

اما “سرجان ملکم” هرچند چگونگی قتل را عینا مانند نویسندگان ایرانی می‌نویسد ولی به اختلال روانی آقامحمدخان قاجار نیز اشاره می‌کند.


همچنین پیشنهاد می‌کنیم بخوانید:  طاقت‌ فرساترین دردها (۱)


 

مطالعه بیشتر