منیرالسلطنه کیست

«منیرالسلطنه» یکی از زنان ناصرالدين شاه است اما کمتر از باقی زنان او می شناسیم. زنی نیکوکار که ثروت خود را وقف امور خیریه کرد.

منیرالسلطنه کیست

او مدرسه ایی به نام منيريه بنا نهاد و موقوفاتی از تهران و مازندران را برای هزینه های این مدرسه تعیین کرد.

منیرالسلطنه کیست

تنها زنی است که هنوز نامش روی قطعه ای از این شهر مانده است: میدان منیریه و محله منیریه به نام اوست👌

منیرالسلطنه همسر ناصرالدین‌شاه قاجار و مادر کامران میرزا نایب‌السلطنه بود.

منيرالسلطنه زنی نیکوکار بود و ثروت فراوان خود را وقف امور خیریه کرد. بعد از فوت برادرش اميرنظام با ارث به جا مانده از وی مدرسه‌ای را در گورستان مجاور بقعه امامزاده سيد نصرالدين به نام مدرسه منيريه بنا و موقوفاتی از تهران و مازندران را برای هزينه‌های اين مدرسه تعيين کرد.

 

محله منیریه در تهران به نام او نام‌گذاری شده است.

مطالعه بیشتر