ادامه مطلب
ماسک‌های موجود در هواپیما
19 شهریور 1400

ماسک‌های موجود در هواپیما به هیچ منبع اکسیژنی وصل نیستند!