قانون جدید عکس‌های فتوشاپی در نروژ

دولت نروژ قانون جدید عکس‌های فتوشاپی را تصویب کرده. این قانون افراد مشهور در شبکه های اجتماعی را به دردسر انداخته است.

قانون جدید عکس‌های فتوشاپی

این قانون افراد مشهور را ملزم می کند فتوشاپی بودن عکس های شخصی که در صفحه های اجتماعی خود مننتشر می کنند را اعلام کنند.
آنها باید علامتی که نشان دهد این عکس ها اصلاح شده و فتوشاپی است در عکس ها قرار بدهند.

مطالعه بیشتر